مستند تصویری از کانون اصلاح و تربیت کاری از جعفر صابری سال 1372