حضور دکتر جعفر صابری در مراسم شب چله کانون فر هنگی ادبی میثاق آذر 1401

 

حضور دکتر جعفر صابری در انجمن فر هنگی ادبی میثاق به مدیریت سرکار خانم مصطفی پور به مناسبت شب چله 1401

هیئت امنای انجمن فر هنگی ادبی میثاق

مطرح نمودن مشکلات مردم و همیاری به آنها در این ایام پیش رو