گزارش تصویری

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 23:0 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری

حضور دکتر جعفر صابری در شرکت اکو آرت و هنرمندان بین المللی برای مشاوره و همکاری موسسه آشتی 
موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 23:0 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:58 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:58 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:57 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]نظر بدهیدجعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:56 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صاب

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:42 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:41 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:40 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:40 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:39 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:38 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:38 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:28 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:27 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:27 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:26 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:25 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:23 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

[ سه شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۴۰۰ ] [ 23:42 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]نظر

[ سه شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۴۰۰ ] [ 23:41 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]نظر

.دکتر جعفر صابری در کنار آقای مهندس اکبر سرمعلی علیپور  ریاست کانون مهندسان استان تهران 

دکتر جعفر صابری معاونت کانون اسلامی مهندسین در کنار جناب دکتر رضا مهر عبدالهی ریاست کانون اسلامی مهندسین  [ سه شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۴۰۰ ] [ 23:39 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر

اهدا احکام به افراد در ستاد انتخابات 1400 

از جمله جناب آقای همایون اذر گل پاینده فر