کتاب ورد خانم ها ممنو ع نوشته دکتر جعفر صابری :

سر شناسه: صابری جعفر ، 1346

عنوان و نام پدید آورنده : ورود خانم ها  ممنوع/ گردا ورنده و نویسنده جعفر صابری

مشخصات نشر: تهران ، آشتی، 1390

مشخصات  ظاهری: 64 ص : مصور (رنگی) 21+21 س م.

شابک: 978-964-5534-05-7

قیمت :15000 ریال

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

موضوع : زنان – کلمات قصار

موضوع : روابط زنان و مردان – کلمات قصار

موضوع: زنان – روانشناسی

رده بندی کنگره:

PN6084/

ز9ص2 1390

رده بندی دیویی: 882/808

شماره کتاب شناسی ملی: 3143232