جعفر صابری در خصوص قدردان آنچه داریم باشیم و به یک دیگر در زندگی مشترک احترام بگذاریم.