رویداد بین المللی کلیماتون 2019 در تهران

پنج شنبه 2 آبان ماه مراسم اختتامیه رویداد کلیماتون در تهران با حضور کار شناسان در ستاد هم افزایی سمن های شورای شهر تهران انجام شد.

حضور آقای دکتر جعفر صابری در این همایش دوروزه بعنوان مدری عامل مؤسسه فر هنگی هنری آشتی و نشست در کار گروه آموزش و….