درد بی کسی!

بیشترین دردی که یک انسان متحمل میشه درد تنهایی است ! درد بی کسی !

همیشه می گویند خوب است که انسان یک رفیق و دوست و شریک زندگی داشته باشد و من می گویم خوشا به حال آنکه این رفیق را در زندگی یافته و دارد!یک همدم کافیست نه زیاد تر از یکی بیشتر که شد دیگر رفیق نیستند دوستانی هستند که بدون شک دهها نفرشان را هر یک از ما داریم!

وقتی صحبت از رفیق و شریک زندگی می کنیم اول باید بیندیشیم خودمان چقدر رفیق هستیم و تا چه اندازه… 

از آنچه باید بگذریم میگزریم دوستی دارم که به شوخی می گوید کسی که از پول گذشت از خیلی چیز ها می گذرد!

ما چطور آدمهایی هستیم آیا در عین نداری و نیازمان از پول میگذریم؟

بیشتر وقتها میگویند مشورت خیلی خوبه اما  اینکه با چه کسی و چطور مشورت کنیم اهمیت بیشتری دارد ،خیلی وقت ها مشاورین یا همان رفقا و دوستان  در مشورت به دنبال کسب منفعت هستند تا مشاوره درست !

درد ناکترین زمان وقتی است که انسان متوجه شود از طرف عزیزترین دوست که با او مشورت هم کرده لطمه خورده است !

درد بی کسی و تنهایی درد بسیار شدیدی است.شاید بیشتر ما این درد را تجربه کرده ایم ،اینکه انسان بهتر است به خدا پناه ببرد و یا از خدا کمک بخواهد و توکل کند و این گونه مطالب همه درست و قابل احترام اما هیچ کدام لذت گفت و گو با رفیق و شریک زندگی را ندارد .

و چقدر درد ناک است وقتی از طرف همان که فکرش را نمی کنی مورد تمسخر و یا تحقیر در خصوص کاری که با او هم مشورت کردی قرارمی گیری و توبیخ می شوی که مگر نگفتم و …

تنهایی درد ناکی است در میان جماعتی بودن که  به هیچ عنوان تورا درک نمی کنند و با تو همراه نیستند .

دوستی داشتم که هممسرش فوت کرد و کمتر از یک سال بعد خودش هم از بین ما رفت ، در آخرین دیدار به او گفتم چرا ازدواج مجدد نمی کنی ؟گفت: زنم شریکم بود و از همه بالا تر رفیقم بود نمیتوانم مثل او پیدا کنم !

خوش به حال آنها که رفیق و شریک هم در زندگی هستند و این محصول  بدست نمی آید مگر اینکه ابتدا خودمان بکاریم و بعد به دنبال درو آن باشیم .

سعی کنیم اگر می خواهیم رفیق و شریک خوبی داشته باشیم رفیق و شریک خوبی باشیم.

در غیر این صورت همیشه بی کسیم!

شاید بگوئید طرف مقابل هم باید از خود معرفت نشان بدهد ؟من میگویم حق با شماست اما باز تو خودت باش اگر او رفیق نبود تو رفیق باش بالاخره رفیق درستت در بین همان تعداد زیاد دوستانت یافت خواهند شد اگر ببینند تو رفیق خوبی هستی رفاقت خواهی دید .

 یا حق

جعفر صابری