من می توانم

بیشتر آدما میگن ای بابا خدا فقط روزه و نماز نیست ! مردم آزاری نکنی ، خدمت به خلق خدا بکنی ،  مال مردم را نخوری ، دروغ نگی ،چشمت دنبال ناموس مردم نباشه و… این  ایما نه! است. اینا که میگن درسته، هر به ظاهر آدمی چه مسلمان چه غیر مسلما ن اگر این کارها را بکند اساساً  نام آدم را دشوار میتوان برایش بکار برد!

به زبان ساده تمام ادیان  سعی کرده اند به بشر همین چیز ها را یاد بدهند ، حالا اگر کسی گوش داد و  انجام نداد که به هر دین و آینی باشه خدا پدرش را بیامرزد و اگرهم که گوش نداد و انجام داد در هر لباس و با هر دین و آئین و هر مقام و منسبی باشد  بویی از انسانیت نبرده !

عبادت و نماز و روزه داری نوعی قدر دانی ، تقدیرو تشکر  از خداوند است، اینکه انسان قدر دان خالقی باشد که به او محبت کرده و محبت میکند زیباست !

اینکه انسان سعی کند با کار های شایسته نشان بدهد که اشرف مخلوقات است و به همنوع و دیگر موجودات خداوند و طبیعت خدمت میکند زیباست.

زیباست که انسان به خودش خدمت کند و همانطور که دوست دارد دیگران قدر دان الطافش باشند او نیز قدر دان خالق خود باشد و سعی کند در حد توانش  قدمی بردارد تا گره ای  از کار گرفتاری  را باز نماید.

همین ! زیباست که انسان در ساعتی از شبانه روز دل از آنچه دنیا و امیال دنیوی است بردارد و در مقابل خالقی قرار بگیرد و فقط بگوید خدایا متشکرم، زیباست که دست افتاده ای را بگیرد و در دل فقط بگوید خدایا متشکرم که به من توان و لیاقت این را دادی که به کسی کمک کنم  ، زیباست که گوشی تلفنت زنگ بخورد و کسی از پشت خط بگوید میشه از شما خواهش کنم این مورد را برای من حل کنی و تو با لبخند پاسخ بدهی چرا که نه و در دل بگویی ای خدا متشکرم که من میتوانم !

بله این ها عبادت است و عبادت بجز خدمت خلق نیست ! اما رفیق من، قدر دانی از خدا و اینکه تمام قد در مقابل او بایستی و خم شوی و سجده کنی و سر بر خاک بگذاری و بگویی ای خدا تو بزرگی و من شاکر این همه محبتت هستم یه چیز دیگه هست ! اینکه از خواب شیرین سحر گاهی برخیزی و وضو بگیری و در مقابل خالقت خاضعانه بگویی ای خدا تو یگانه هستی و هیچ قدرتی به اندازه تو نیست و به تو توکل میکنم و لا غیر خیلی قشنگه!

حالا میشه فقط تو ماه رمضان باشد و یا نه در طول سال و کل عمر !

دوستی میگفت صاحب خانه جوابم کرده بود و فقط تا آخر ماه وقت داشتم که جایی را پیدا کنم سر سجاده نماز نشسته بودم که گوشیم زنگ خورد همسر دوستم بود و از من در خصوص دریافت وام سؤال کرد من راهنمایی اش کردم و احساس کردم بغض در گلو دارد سؤال کردم خانم چیزی شده گفت سال گذشته برای شهریه فرزندانم که دانشجو بودند از شخصی پول قرض کرده بودیم حالا او کل مبلغ را یک جا میخواهد، خدا پدرشما را بیامرزد که این وام را برای ما درست میکنید !

به خودم گفتم ما آمدیم در خانۀ خدا واین بندۀ  خدا را، خدا فرستاده در خانۀ ما شکر!

مدار کار ما باشد چو سوزن

که خود لُختیم و دائم پاره دوزیم

خودمان را فریب ندهیم و با خودمان روراست باشیم  به هر دین و آئینی که می خواهد باشیم.

 یا حق

 جعفر صابری

 التماس دعا

رباعی پوریای ولی :

بي علم و عمل بهشت و رضوان مطلب            بي روزه و نماز ايمان مطلب

                                                             
خواهي ز پل صراط آسان گذري           آزار دل هيچ مسلمان مطلب

                                                                                                 
تا بر سر كبر و كينه هستي پستي              تا پيرو نفس و بت پرستي مستي
                                                    
از فكر جهان و قيد انديشه او                  چون شيشه آرزو شكستي رستي
                                              

گر بر سر نفس خود اميري مردي                گر بردگري تكيه نگيري مردي

مردي نبود فتاده را پاي زدن           گر دست فتاده اي بگيري مردي
                                           

يارب زقناعتم توانگر گردان              و از نور يقين دلم منور گردان

اسباب من سوخته سرگردان                 بي منت مخلوق ميسر گردان

يا رب زتو دل به هر كه بستم توبه         بي ياد تو هر كجا نشستم توبه
                                                
صد بار شكستم و ببستم توبه            زين توبه كه صد بار شكستم توبه
                                                 

اي دل تو دمي مطيع سبحان نشدي           از خوي بدت هيچ پشيمان نشدي

 درويش شدي و زاهد و دانشمند             اين جمله شدي هيچ مسلمان نشدي

اي خواجه در اين جهان چرا بي خبري           روزان و شبان در طلب سيم و زری 

سرمايه تو از اين جهان يك كفن است            آن هم به گمان است بري يا نبري

کنزالحقایق ورباعیات پوریای ولی