جلسه سخنرانی دکتر جعفر صابری در کتابخانه مرکزی کودکان و نوجوانان شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ، با حضور رئیس کفالت بانک ، مدیر بخش فر هنگی سفارت افعانستان ومسئولین دیگر …بهار

1397