توضیحات جناب جعفر صابری در خصوص ساماندهی کار گران فصلی و اشتغالزایی بیشتر