دیدار دکتر جعفر صابری و خانم منیر دارای با استاد اسماعیل نظری

دیدار با استاد اسماعیل نظری هنرمند نقاش و مینیاتوریست صاحب سبک که متاسفانه چندیسیت بیمار شده و به همت همکار خوبمان سرکار خانم دارایی افتخار حضور بر بالین این استاد عصر روز جمعه 18 آبان ماه سال جاری 1398  نصیب ما شد امید به بهبود ایشان .

بدنبال نانکار استاد اسماعیل نظری  نقاش و میناتوریست معاصر

استاد اسماعیل نظری نقاش و میناتوریست معاصر و رضا ممیز

استاد اسماعیل نظری نقاش و میناتوریست معاصر