مگه خر چشه

بیشتر وقت ها انسانها به خودشان اجازه میدهند که ساده به دیگر مخلوقات خدا وند توهین کنند ، شاید این بدان دلیل است که می اندیشند اشرف مخلوقات می باشند بی خبر از این که زمانی انسان اشرف مخلوقات محسوب میشود که با احترام به اطرافش بنگرد و هوش معنوی خود را بکار گیرد تا با آنچه خداوند خلق نموده برخوردی شایسته داشته باشد .

انسان خردمند ضمن شکر نعمت های فراوان خداوند همه آنچه در روی زمین میباشد را نعمت های بی کران حضرت دوست دانسته و دررابطه با آنها اندیشمندانه برخورد مینماید.

توجه به حیوانات بویژه آنها که چون چهارپایان بی نهایت به ما خدمت مینمایند کمترین کاری است که می توانیم در حقشان انجام دهیم و توهین به آنها شعور و درک ما را نشان میدهد.

زیبنده نیست که با انسانی نام حیوان و یا بلعکس حیوانی را شبیح به انسان بدانیم .

یا حق

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: مطلب