فیلم و تصاویر دیدار با استاد حسسین محجوبی

روی تصاویر کلیک کنید تا فیم را ببینید

استاد حسین محجبوی در حال  نوشتن هدیه برای دکتر جعفر صابری

تصویر استاد حسین محجوبی و مهندس محمد باقر خانلر خانی و دکتر جعفر صابری

“>

استاد حسین محجوبی در مقابل دوربین تلویزیون آشتی  برای دیدن صاحبه روی تصویر کلید کنید

دفتر کار استاد حسین محجوبی 

“>

تقدیر مدارس ماندگار از استاد حسین محجوبی  

کتاب روز شمار عمر استاد و زندگی نامه وی 

جعفر صابری در گالری استا د حسین محجوبی