گزارش تصویری از ملاقات و بر نامه های دکتر جعفر صابری در تیر و مرداد 1400

حضور دکتر جعفر صابری در مراسم ستاد های انتخاباتی 1400

جعفر صابری در حال سخنرانی برای انتخابات 1400

دریافت کاشی حرم امارضا (ع)توسط حجت الاسلام محمد خداپرست و حاج احمد قمیان 

.