در جمع کار آفرینان نمونه 1400 سالن اجلاس صدا و سیما عصر روز پنج شنبه 8مهر ماه 

جناب آقای سردار علی زاده ریاست نخبگان ریاست جمهوری در این نشست 

جناب آقای دکتر مهدی صفایی کار آفرین نمونه کشور و ورزشکار بنانم

جناب پروفسور احمد سوزنچی کار آفرین نمونه و مدیر شرکت روغن کارانا 

تصویر کار آفرینان نمونه کشور 1400

موضوعات مرتبط: تصویر، گزارش