عصر روز دوشنبه چهارم بهمن عضاءشورایاری محله باغ فیض و مدیر محله از بانوان این سرای محله تقدیر نمودن

در این جلسه حضور آقای جعفر صابری و تشکیل جلسه شورایاری محله باغ فیض نیز بود.