دوم تیر ماه جعفر صابری مهمان کیمیا نیوز بود تا ازمشکلات رسانه بگوید و از برنامه های موسسه فر هنگی هنری آشتی .