خانه شیشه ای

دوست عزیزی برای مشاوره مراجعه کرده بود و از فرزندانش میگفت:این روز ها نسل جوان کمتر به نصیحت بزرگترها توجه می کنند و به دنبال خواسته های خودشان هستند ،خوب که نگاه کنیم چیز زیادی هم طلب نمی کنند ، نمی شود بخشی از خواسته های بحق آنها را نادیده گرفت نمی توان گفت این که همسایه دارد و ما نداریم دلیل قانع کنندهای است چرا که می گوید نداری ما بدیلی کم کاری شما است و هر بهانه که بیاوریم باز آنها حرف خودشان را میزنند نمیشود گفت من انسان با خدا و مذهبی هستم پس تو نیز باید اینگونه باشی آنه نمی پذیرند مذهب برای آنها تعریف درستی ندارد مواردی را در جامعه می بینند که نمی توانند هضم کنند و بیشتر از هر چیز همین موضوعات اختلاف طبقاتی آنها را رنج میدهد و باعث شده که پرده های بین ما از بین برود …

من سکوت کرده بودم و به صحبت های او گوش میدادم نگران بود و حق هم داشت این جوانان و نوجوانان امروز چیز های را میدیدن که نسل ما سالها پیش برخود حرام کرده بودند آنها چیزهایی را می خواهند که نسل ما از کنارش گذشته بودن و آنها صاحب آسایشی هستند که نسل ما در حسرتش بود ما یا می جنگیدیم و یا شهر هایمان زیر موشک باران دشمن بود.

امروز این آسایش که فرزندان ما دارا میباشد نتیجه جان فشانی هزاران شهید و جانباز است که هیچ عداعی نه خودشان و نه خانواده شان نداشته و ندارند .

مشکل این بوده که من و امثال من نقش تربیت و آموزش را درست انجام ندادیم و حتی اگر دها دلیل بیاوریم که خود را تبرع نمایم باز هم به همان اندازه که ساعاتی در تربیت این نسل حضور داشتیم مقصر هستیم و حسن پذیرش این موضوع در آن است که می توانیم بهتر و دلسوزانه تربا موارد اینگونه برخورد نماییم .

ما باید بپذیریم که مقصر هستیم و بعد شروع کنیم به شنیدن درخواست های معقول و یا حتی قیر معقول آنا و بعد با توجه به شرایط موجود کشور و جهان نسبت به اجراي آنا اقدام نماییم .

در دین اسلام و بویژه شیعه حضرات علما هستند و این بازنگری ها در موارد می تواند کمک خوبی باشد هم برای رفع نیاز های اولیه این نسل و هم برای ارتقای اخلاقیات و معنویات وی ،باید سعی کنیم بیش از گذشته به هم نزدیک شویم و شرایط یکدیگر را درک نماییم بخصوص نسل جوان را که آینده و سرمایه اصلی میهن عزیز اسلامیمان می باشند .

یا حق

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: سر مقاله