توضیحات جعفر صابری برای دوستانش در خصوص شرایط فعلی کشور و بخصوص کشاورزی و حقوق معلمین و حمایت از تولید داخلی