دکتر جعفر صابری مدیر عامل مؤسسه آشتی در خصوص چگونگی استفاده از بیمه هنر مندان ،نویسندگان و خبر نگاران همکار با موسسه فر هنگی هنری آشتی توضیحاتی را داشتند که به صورت تصویری در انتهای همین گزارش آمده است.

در واقع افرادی که فرمهای کانون هنر مندان و یا کانون خبر نگاران موسسه آشتی را تکمیل نمایند می توانند از شرایط قانونی بیمه هنر مندان و نویسندگان و خبر نگاران بهرمند شوند . 

بیمه هنرمندان از اهمیت زیادی برخوردار است و لذا در خصوص بیمه رشته های هنری نقاشی_ خوشنویسی_عکاسی_ گرافیک_نگار گری_ کاریکاتور_ مجسمه سازی_ تصویر گری _ نویسندگی_ خبر نگاری با توجه به شرایط قانونی و رسمی  زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت خواهد گرفت .

برای تماس با ما از راه تلفن:

02144608672

09121199415