درس اخلاق مدیران

بررسی کتاب اخلاق مدیران حضرت امام خمینی (ره) به مناسبت نزدیک شدن به انتخابات 1400

از طرف دکتر جعفر صابری

جعفر صابری/اخلاق مدیران

در آستانه انتخابات 1400<https://iframe.enama.ir/player/1363286/p>

درس اخلاق مدیران از کتاب اخلاق مدیران امام خمینی (ره)